Mitco

ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực thi công cọc khoan nhồi, xử lý nền đất yếu, xây dựng nền móng…đặc biệt nó có khả năng sử dụng tốt trong môi trường nước lợ.

Chi tiết sản phẩm

Thông số kỹ thuật

Hạng mục thí nghiệm

Parameters

Yêu cầu

Required

Kết quả

Result

Phương pháp thử

Test methods

1. Độ ổn định

Stability

< 0,03g/cm3

0,02

Ống đo hình trụ 1000ml

Cylinders 1000ml

2. Độ nhớt

Viscosity

18 – 45

Sec

32

Phễu Marsh 500/700cc

Marsh Funnel 500/700cc

3. Độ PH (250C)

PH value (250C)

7 - 9

9

Máy đo PH

PH meter

4. Tỷ trọng

Density

1,05–1,15g/cm3

1,05

Cân bùn

Mud Balance

5. Cường độ cắt

Shear strength

1min: 20-30mg/cm3

10min: 50-100mg/cm3

21

50

Thiết bị đo cắt

Shear meter

6. Hàm lượng cát

Sand content

< 6%

0,6

Thiết bị đo hàm lượng cát

Sand content Kit

7. Độ dày của áo sét

Cake thickness of filter

1-3mm/30phút

2,0

Dụng cụ đo mất nước

API filtration testing equipment

8. Tỷ lệ keo

YP/PV ratio

>95%

99

Phương pháp đong cốc

Cup measure

9. Lượng mất nước

Filtrate loss

< 30cc/30phút

18

Dụng cụ đo mất nước

API filtration testing equipment