Mitco

Giới thiệu:

Chi tiết sản phẩm:

Thông số kỹ thuật

Hạng mục thí nghiệm

Parameters

Yêu cầu

Required

Kết quả

Result

Phương pháp thử

Test methods

1. Độ ổn định

Stability

< 0,03g/cm3

0,02

Ống đo hình trụ 1000ml

Cylinders 1000ml

2. Độ nhớt

Viscosity

18 – 45

Sec

32

Phễu Marsh 500/700cc

Marsh Funnel 500/700cc

3. Độ PH (250C)

PH value (250C)

7 - 9

9

Máy đo PH

PH meter

4. Tỷ trọng

Density

1,05–1,15g/cm3

1,05

Cân bùn

Mud Balance

5. Cường độ cắt

Shear strength

1min: 20-30mg/cm3

10min: 50-100mg/cm3

21

50

Thiết bị đo cắt

Shear meter

6. Hàm lượng cát

Sand content

< 6%

0,6

Thiết bị đo hàm lượng cát

Sand content Kit

7. Độ dày của áo sét

Cake thickness of filter

1-3mm/30phút

2,0

Dụng cụ đo mất nước

API filtration testing equipment

8. Tỷ lệ keo

YP/PV ratio

>95%

99

Phương pháp đong cốc

Cup measure

9. Lượng mất nước

Filtrate loss

< 30cc/30phút

18

Dụng cụ đo mất nước

API filtration testing equipment